Privacy Verklaring en Behandelovereenkomst

Privacyverklaring en Behandelovereenkomst Algemene Voorwaarden

In het kader van onze dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik vanuit mijn praktijk met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Hormoonspecialist, José Buik-Evers
Ypendael 2a, 3743 AW, Baarn

Hormoonspecialist verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan mij verstrekt via de website, email, telefoon en app.

Persoonsgegevens
Hormoonspecialist
verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Zorgverzekeringsnummer
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden
Hormoonspecialist
verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

Grondslagen
Hormoonspecialist
verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat Hormoonspecialist hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
 

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Hormoonspecialist persoonsgegevens uitwisselen. Hormoonspecialist kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang ik uw gegevens bewaren
Wettelijk bewaartermijn gegevens cliënt vanuit RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) is per 1 Januari 2020 opgesteld voor een duur van 20 jaar. Termijn gaat in op het moment van het opstellen van de gegevens. In de praktijk wordt vaak gerekend vanaf het moment van beëindigen van de behandeling.
Na 20 jaar worden de gegevens vernietigd door de behandelaar.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Hormoonspecialist passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Uw rechten
U heeft het recht om Hormoonspecialist een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 week een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Hormoonspecialist verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Hormoonspecialist José Buik-Evers
Ypendael 2a, 3743 aw Baarn | 06 363 02 965 | info@hormoonspecialist.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hormoonspecialist, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hormoonspecialist kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op Aug'22

________________________________________________

Behandel Overeenkomst

 

ALGEMENE VOORWAARDEN:

 • De MBOG-therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intakegesprek relevante informatie aan de MBOG-therapeut te verstrekken. De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen behandelplan en om verklaringen toe te voegen of gegevens te laten verwijderen.
 • De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Dit is aangegeven in de mail bij de bevestiging van de afspraak.
 • De MBOG-therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling en hier toestemming voor te vragen. De cliënt heeft recht om geen informatie te willen. De cliënt heeft recht op een second opinion van een andere therapeut.
 • De MBOG-therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt verstrekte gegevens.
 • De MBOG-therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • Client kan naar behoefte vragen naar een telefonisch consult. Op het vastgestelde tijdstip, wordt de cliënt geacht naar de MBOG-therapeut te bellen. Client geeft hiermee aan op eigen verantwoording informatie via die communicatievorm te willen delen.
 • De MBOG-therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De MBOG-therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheids-verzekering te hebben.
 • Heeft de cliënt vragen over de behandeling of een ontevreden ervaring, verneem ik deze als therapeut graag van u om de verwachtingen bij te stellen de behandeling aan te passen in overleg. Bent u bejegend, dan kunt u een klacht indienen. Kijk daarvoor op de website van de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen: www.kab-klachten.nl
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • De MBOG-therapeut kan de overeenkomst eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van de therapeut kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De MBOG-therapeut zal in een dergelijke situatie advies geven voor mede-therapeuten die eenzelfde soort praktijk houden waar de cliënt zelf contact mee op kan nemen. De behandeling wordt beëindigd nadat deze informatie verstrekt is, onafhankelijk wanneer de cliënt een behandeling heeft willen/kunnen starten bij de betreffende collega-therapeut.
 • Wettelijk bewaartermijn gegevens cliënt vanuit RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) is per 1 Januari 2020 opgesteld voor een duur van 20 jaar. Termijn gaat in op het moment van het opstellen van de gegevens. In de praktijk wordt vaak gerekend vanaf het moment van beëindigen van de behandeling. Na 20 jaar worden de gegevens vernietigd door de behandelaar.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op Aug'22

Margriet 'O, o, o die hormonen'

lees het hele artikel

Vriendin 'Boost je HAPPY Hormonen'

lees het hele artikel
Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten

Op de hoogte blijven, like Hormoonspecialist
op Facebook.


Webdesign by Breunesse ICT