Alg Voorwaarden

Algemene voorwaarden | Praktijk Hormoonspecialist

 • Zorgaanbieder/verlener: José Buik - Evers
 • Cliënt/Patiënt: Een persoon die zorg afneemt
 • Behandeling: De door de zorgaanbieder aangeboden dienst na toestemming van cliënt/patiënt welke binnen het opleidings/werkgebied liggen van de zorgaanbieder
 • Beroepsvereniging: MBOG  - https://mbog.nl/
  Mijn praktijk 'Hormoonspecialist' is aangesloten bij de 'MBOG'
  In 1988 opgericht als Nederlands, eerste, enige orthomoleculaire beroepsvereniging.
  Anno 2022 is de MBOG een grote, professioneel georganiseerde beroepsvereniging in de complementaire, integrale zorg en behartigen wij de belangen van honderden artsen en therapeuten die werken aan chronische gezondheid.
 • Koepel: KAB - https://www.kab-koepel.nl/
  Mijn praktijk 'Hormoonspecialist' is aangesloten bij de 'Koepel KAB'
  Toen zorgverzekeraars te kennen gaven dat zij niet meer met alle individuele beroepsverenigingen wilden communiceren, heeft de klachtencommissie KAB haar werkzaamheden uitgebreid en is zij een koepel geworden. De koepel KAB vertegenwoordigt de bij haar aangesloten beroepsverenigingen bij de overheid, zorgverzekeraars en andere stakeholders. Tevens waarborgt de koepel KAB de kwaliteit van de leden. U kunt dan ook zeker zijn van een goed gekwalificeerde therapeut wanneer u voor een behandeling naar een van de bij de koepel KAB aangesloten therapeuten gaat.
 • Klacht: Iedere zorgaanbieder wil kwaliteit leveren. Toch kan het gebeuren dat iemand niet tevreden is. Als u een vraag heeft of niet tevreden bent, hoor ik dit graag van u, zodat ik uw ervaring kan horen en uiteraard mijn aandeel kan leveren om uw klacht met u te bespreken. Binnen 2 weken zal ik reageren op uw klacht en mijn aandeel nemen in het bespreken van uw klacht, door het aangeven welke data/tijden het mogelijk is om een afspraak te maken om uw klacht te bespreken:
  Mobiel 06-36302965 (overdag kan ik ivm consulten de telefoon niet opnemen, bij voorkeur een mail of een whatsapp met de vraag of ik contact met u wil opnemen)
  Mail info@hormoonspecialist.nl
  De eerste stap bij een klacht is altijd contact opnemen en gesprek aangaan met de zorgverlener, zodat zorgverlener en cliënt de mogelijkheid hebben om te horen en te spreken met als doel om te bespreken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk bij info@hormoonspecialist.nl worden ingediend.
  De tweede stap bij een klacht, lukt het niet er samen uit te komen, is er voor de client de mogelijkheid een gesprek aan te gaan met de klachtenfunctionaris. Vanuit mijn praktijk Hormoonspecialist kan u als client contact opnemen met de beroepsvereniging MBOG, zij zullen u een klachtenfunctionaris aanwijzen. https://mbog.nl/over-mbog/klachten-en-geschillen/
  Hormoonspecialist voldoet hiermee aan de eisen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)
  Wanneer u een klacht indient via het MBOG, informeert u de zorgverlener te alle tijde vooraf.
 • Klachtenfunctionaris: Het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van een beroepsvereniging/koepel en de geschillencommissie.
  Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als zorgverlener en client samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de Klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.
  Dus heeft u een klacht over een behandeling of over uw behandelaar en lukt het niet die samen met de betrokken therapeut op te lossen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging waarbij uw behandelaar is aangesloten. Deze klachtenfunctionaris is de persoon die vervolgens met u in contact zal treden. De Klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat u uw verhaal kunt vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met u een afspraak over de vervolgstappen.
  https://mbog.nl/over-mbog/klachten-en-geschillen/
 • Geschillencommissie: Voorziet in beslechting van geschillen wanneer clienten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 Jan'17 geldt de Wet 'Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg' (WKKGZ). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.
  Kosten
  Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op zorggeschil.nl vind je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.
 • Klacht- en tuchtrecht: Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.
 • WGBO: Hierin staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen..

Behandeling
Het eerste consult duurt 60 min. Een vervolg afspraak is in de regel na 4 a 6 weken en de duur is 60 min. Verdere vervolgafspraken vinden in overleg plaats en na afstemming zullen deze 30 of 60 min duren. Met een zekere regelmaat zullen vervolgafspraken plaatsvinden, zodat er een doorgaand proces zal ontstaan.

U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist een afspraak maken. Mocht het nodig zijn om aanvullende informatie te ontvangen, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, arboarts of andere specialist/behandelaar. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg en zal bij voorkeur in eerste instantie altijd zelf door u plaatsvinden. Mocht het nodig zijn dat de zorgverlener contact opneemt met een andere zorgverlener, zal dit in samenspraak gaan.

Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
In geval van landurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.

Annulering
Het kan voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om een andere reden niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van te voren door te geven.
Annulering geeft u per voorkeur via de e-mail/sms/ whatsapp door, waarbij de datum van ontvangst bindend is.
Bij annulering binnen 24 uur dat het consult zal plaatsvinden en/of  het nalaten van het tijdig afzeggen van het consult worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Dit is aangegeven in de mail bij de bevestiging van de afspraak.

Waarneming
Mocht het voorkomen dat u geen contact met mij kan krijgen door (langdurig/ernstig) uitval van mij als therapeut, kan U contact opnemen met:
Jacqueline Demmers, praktijk Royal Health | www.royal-health.nl

Aansprakelijkheid
U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit betekent ook dat als u uw gezondheid niet vertrouwd en uw dagelijks leven beinvloeden, de huisarts de eerst aangewezen persoon in de gezondheidszorg is waarmee u uw klachten bespreekt zowel vooraf als tijdens de begeleiding bij Hormoonspecialist. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens etc.

Hormoonspecialist is niet aansprakelijk voor materiele schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Hormoonspecialist.
Hormoonspeciliast heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Hormoonspecialist tegen de financiele gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering welke is afgesloten bij Balens, die dekkend is voor de WKKGZ.

Visitatie
In de gezondheidszorg is het belangrijk dat een cliënt erop kan vertrouwen dat de zorg professioneel en  veilig wordt aangeboden. Dat is ook de reden waarom beroepsverenigingen criteria stellen voor de aangesloten therapeuten. Daarmee creëren ze een waarborg die clienten de zekerheid geeft die noodzakelijk is.
Elke 5 jaar wordt mijn praktijk en de behandelingen tegen het licht  gehouden. Dit gebeurt onder de noemer: Visitatie

Margriet 'O, o, o die hormonen'

lees het hele artikel

Vriendin 'Boost je HAPPY Hormonen'

lees het hele artikel
Klik hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten

Op de hoogte blijven, like Hormoonspecialist
op Facebook.


Webdesign by Breunesse ICT